חתמה תא ררחשל םכל םיעיצמ קחשמה יחתפמ ,עשעשמ ימוק קחשמ
... .הז קחשמ תזעב םכלש ימינפה

דרשמה תא רדסלו תוקנל הכירצה תלוגנרת לע יפיכ ימוק קחשמ
...ע תלוגנרתה םא תדבוע איה וב

,םסרופמ רתנספ ןגנ לש ןכוס ומלגת וכלהמב עשעשמ קחשמ
...שפחלו ןגנה לש תיבל עיגהל םכילע