תוניפס חולשל שי .תויבוקמ לושכמ סורהל ךירצ וב הלועפ קחשמ
... ילושכמ תא ץצופלו תנמ לע

סוטמב םיציצפמ ומלגת וכלהמב קתרמ םיסוטמ - הלועפ קחשמ
.B-17 גוסמ ברק

... םתא קחשמב

םיכסמ רובעל ךירצ ןקחשה וב הנהמ תומישמ/תואקתפרה קחשמ
... ידכ ךות הלוע ישוק תגרד ילעב

תיתריצי קחשמב תומדה .דחוימב עשעשמ הלועפ/ךובמ קחשמ
...מ םיכובמה .תועתפה תאלמו דחוימב

םלועב םכמצע תא ואצמת וב קחשמ אוה HappyLand תואקתפרה
...המב .תועתפה אלמן עשעשמו רכממ

םינופלטה גצ לע ונייחל בוש רזח בוטהו קיתוה שחנה קחשמ
...לא רכמתהל ונל םרגו םיירלולסה

קחשמב .םינקחש העברא דע - ל דעוימה םיכובמ לש הלועפ קחשמ
...תב םוקמל םוקממ ץופקל ךירצ

םכירחא ופדרי הז קחשמב ,ןמקפ ןונגסב םכחותמ הלועפ קחשמ
... תוריקב ולקתית ,םיבר םירוצי

? ןשי בשחמ קחשמ לש תונורכז שארל םכל הלעמ ןמקפ םשה

...דמימ תלת ןמקפ קחשמ ! דוע אל

ךירצ ןקחשה ,הבר תוריהמב להנתמ קחשמה .תוירי/הלועפ קחשמ
... לכ לע רהמ רתויש המכ תוריל

2 1