ןגרוא איה הנכותה ,דחוימב קילדמ בשחוממ הקיסומ/הניגנ ילכ
... לעב דחוימב ללכושמ בשחוממ

,םיליחתמל/דומילל דעוימה יתודידיו טושפ בשחוממ ןגרוא
...נכותה .הלעפהל טושפו לק ןגרואה

.הקיסומ לש הכירעו הנחלה ,הטלקה ,הניגנ ,דומילל רזע תנכות
...יצפוא הכותב הליכמ הנכותה

תואחסונ תועצמאב תומיענ תריצי/הכירעל דומיל/רזע הנכות
...ל הטושפ דואמ הנכותה .תויטמתמ

תללוחמ הנכותה ,םיפות תנוכמ איהש רזע תנכות - םיפות תנוכמ
... לש םייתוכיאו םיבר םיגוס

דואמ הנכותה .םיות לש ץבוקל MIDI יצבק תכיפהל הנכות
... םישנאל םג םיות דומילל תישומיש

ןווכל ןגנל תרזוע הנכותה .הרטיג ינגנל דומיל/רזע תנכות
...הטושפ הריהמ הרוצב הרטיגה תא