תוצלמומ תונכות
הקיפרג תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


NovaMatic 2000

םיטקפא רפסמ תריציל תנכות
,תונומת לע רוא לש םידחוימ
,"הבונ רפוס" םיטקפאה ןיב
לש טקפאו רוא ינרק לש טקפא
הלק הנכותה ,תיתביבס הרואת
איהש םיטקפאהו שומישל הטושפו
.דחוימב םישרמ תרצוי

הנכותל ופסונ השדחה התסריגב
.םישדח םיטקפאו םירופיש רפסמ

םיטרפל ןאכ שקה

Photo Pos Pro


תנכות איה Photo Pos Pro תנכות
תבשחוממ הקיפרגו תונומת תכירע
דחוימב תמדקתמ ונחותיפ ירפ
תובר תויורשפא שמתשמל העיצמה
תכירעו דוביע םוחתב תונווגמו
,תבשחוממה הקיפרגה םוחתבו הנומתה
תומישמ עצבל ןתינ ךרועה תועצמאב
תוטושפ תומישמב לחה תונווגמ
תולודג תומישמב הלכו תויסיסבו
,תומייק תונומת ךורעל ,תובכרומו
תוססובמה תושדח תודובע רוציל
תודובע רוציל ,תומייק תונומת לע
.דועו דוסיהמ תושדח

תויצקנופ שמתשמל העיצמ הנכותה
ןיב םיללוכה המצוע יבר םילכו
הנומת יצבק יגוסב הכימת רתיה
תומלצמבו םיקרוסב הכימת ,םיבר
ילכו תויצקנופ ,תוילטיגיד
,םימדקתמ הכירעו הנומת דוביע
,תבשחוממ הקיפרג תריציל םילכ
,םידחוימ םיטקפא ,םירישע טסקט ילכ
תובכש ,םימכחותמ הריחב ילכ
,(םיטנידארג) עבצ ירבעמ ,תוכסמו
תורוטסקטו (Patterns) אמגוד תוינבת
,םיטפירקס ילכ ,(Textures)
ביחרהל תולוכי ןכו הווצא תולועפ
.ךמצעב הנכותה תא

תומלצמ ילעבל דאמ תצלמומ הנכותה
,םיאקיפרגל ,םיקרוסו תוילטיגיד
הקיפרג יבבוחל ,Webmasters ל
ןיינועמש ימ לכלו תבשחוממ
.תוילטיגיד תונומתב עשעתשהל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה