תוצלמומ תונכות
רזע תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


contact book

ללכושמ םינופלט/תובותכ רפס
,דחוימב תובר תויורשפאב רישעו
,תבותכ סינכהל ולכות רתיה ןיב
תובותכ 2 דע ,ןופלט ירפסמ 6 דע
הנכותה .דועו ינורטקלא ראוד
םיניינועמה .תמכחותמו המכח המצע
רוקמה דוק תא םג דירוהל םילוכי
.הנכותה לש

םיטרפל ןאכ שקה

Electronic Phone Book 1.6


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
דעיה להקל דחוימב תמאתומה
קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה
לועפתל חנו יתודידי שמתשמ
.שומישלו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה