תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


Carlanthano

לוכיש הקיסומ ןגנ אוה ונטנלרק
,םיירלפופ םיצבק יגוס רפסמ ןגנל
אוהש אוה הז ןגנ לש ודוחי
העמשה תומישר ךורעל רשפאמ
.דחוימב תומכחותמ

ופסונ 3.1 הנורחאה התסריגב
תא תוכפוהש תופסונ תויצפוא
הקיסומ תעמשהל הלועמ ילככ ןגנה
.תוביסמב

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה