תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


HammerHead Rhythm Station

איהש רזע תנכות - םיפות תנוכמ
תללוחמ הנכותה ,םיפות תנוכמ
םיפות לש םייתוכיאו םיבר םיגוס
הנכותה תרזעב ,םיפות יבצקמו
םיפות יבצקמ ךורעלו ןגנל ולכות
רוזעל הלוכי הנכותה .םינוש
תנוכמל םיקוקזה םינטילקתל םג
םיקוקזש םינגנל וא תוביסמב םיפות
.םיפות תנוכמל

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה